Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ZAALHUUR VAN STIJGOORD
1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, optie en overeenkomst met betrekking tot het ter beschikking stellen van zalen en andere ruimtes door Stijgoord (onderdeel van WRXS B.V.) ten behoeve van enige opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stijgoord en derden waarop Stijgoord deze van toepassing heeft verklaard.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stijgoord schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stijgoord en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


2 Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2 De prijzen en tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW.
2.3 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.


3 Opties en overeenkomsten
3.1 Een door Stijgoord verstrekte optie vervalt na verloop van de termijn waarvoor de optie is afgegeven. Als er geen termijn is overeengekomen, vervalt de optie 1 maand voor de datum waar de optie betrekking op heeft. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie, staat de betreffende ruimte ter vrije beschikking aan Stijgoord.
3.2 Een overeenkomst kan slechts op drie manieren tot stand komen, te weten door:
(i) volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever binnen de aanvaardingstermijn;
(ii) schriftelijke melding door de opdrachtgever dat hij gebruik maakt van een aan hem verstrekte optie binnen de optietermijn; en door:
(iv) het feitelijke in gebruik nemen door opdrachtgever van een door Stijgoord ter beschikking gestelde ruimte.


4 Informatieverstrekking
4.1 Bij het sluiten van de overeenkomst zal de opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke schatting maken van het aantal verwachte personen. De opdrachtgever houdt Stijgoord op de hoogte van grote veranderingen in het aantal verwachte personen. Uiterlijk 5 werkdagen voor de bijeenkomst zal de opdrachtgever het definitief aantal bezoekers doorgeven (het ‘reserveringsaantal’).
4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stijgoord aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Stijgoord worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Stijgoord zijn verstrekt, heeft Stijgoord recht de reservering te annuleren en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Stijgoord mag de uit de annulering en/of ontbinding voortvloeiende schade en kosten vervolgens op basis van redelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.3 Stijgoord is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Stijgoord is uitgegaan van door een opdrachtgever c.q. een deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Stijgoord kenbaar behoorde te zijn.


5 Gebruik van het gehuurde
5.1 De opdrachtgever mag het gehuurde slechts gebruiken voor het doel dat aan Stijgoord is meegedeeld.
5.2 De opdrachtgever staat jegens Stijgoord in voor alle personen die zich in of in de nabijheid van de gehuurde ruimte bevinden (‘bezoekers’).
5.3 De opdrachtgever en de bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en ordemaatregelen
van Stijgoord, alsmede aan de door Stijgoord en de brandweer gegeven instructies met betrekking tot
(brand)veiligheid.
5.4 De opdrachtgever mag meegebrachte apparatuur niet zonder toestemming van Stijgoord
aansluiten op apparatuur van Stijgoord. Het voorgaande geldt niet voor het aansluiten van laptops
voor bijvoorbeeld het houden van presentaties.
5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de bezoekers en voor derden duidelijk is dat hij, en
niet Stijgoord, optreedt als organisator van de bijeenkomst.
5.6 De gehuurde ruimte dient door de opdrachtgever te worden opgeleverd in staat waarin deze voor
gebruik verkeerde.


6 Catering
6.1 Indien catering overeengekomen is geldt dat de prijs daarvoor wordt berekend op basis van het
aantal personen.
6.2 Indien het aantal personen lager blijkt te zijn dan het reserveringsaantal, dan wordt de prijs
berekend op basis van het reserveringsaantal. Indien het aantal personen hoger blijkt te zijn dan het
reserveringsaantal, dan geldt het daadwerkelijke aantal personen.
6.3 Indien een prijs (gedeeltelijk) op basis van nacalculatie is overeengekomen en heeft de
opdrachtgever een omzetgarantie afgegeven, dan is de opdrachtgever in beginsel verplicht de prijs op
basis van nacalculatie te voldoen. Is deze prijs lager dan de omzetgarantie, dan is hij verplicht een
bedrag gelijk aan de omzetgarantie te voldoen.
6.4 Indien bezoekers in of bij de gehuurde ruimtes niet door Stijgoord verzorgde consumpties nuttigen,
dan is de opdrachtgever kurken- c.q. keukengeld verschuldigd. Dit bedrag zal in redelijkheid worden
vastgesteld door Stijgoord.


7 Annulering van reserveringen door opdrachtgever
7.1 Annulering door opdrachtgever of deelnemer van een reservering kan alleen schriftelijk
plaatsvinden.
7.2 Indien opdrachtgever een reservering annuleert is hij gehouden conform de onderstaande regeling
een bepaald percentage van de overeengekomen reserveringsprijs (inclusief BTW) als
annuleringskosten aan Stijgoord te betalen:
· bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de zaalhuur: 15%;
· bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de zaalhuur: 35%;
· bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de zaalhuur: 60%;
· bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de zaalhuur: 85%;
· bij latere annulering en bij een zonder annuleren niet gebruik maken van de zaalhuur: 100%.
7.3 Indien de reservering gedeeltelijk geannuleerd wordt, geldt dat de opdrachtgever de
annuleringskosten verschuldigd is over het geannuleerde deel. Bij gedeeltelijke annulering is Stijgoord
gerechtigd de overeenkomst geheel te ontbinden, tenzij dit niet in verhouding staat tot (de gevolgen
van) de gedeeltelijke annulering voor Stijgoord.


8 Annulering, wijziging en ontbinding door STIJGOORD
8.1 Het is Stijgoord toegestaan om de opdrachtgever een andere ruimte ter beschikking te stellen dan
waarvoor de reservering was geplaatst, tenzij dit onmiskenbaar en objectief beoordeeld onredelijk
bezwarend is voor de opdrachtgever. Indien dat laatste het geval is, heeft de opdrachtgever het recht
om de reservering kosteloos te annuleren.
8.2 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden en/of de wet bepaalde is Stijgoord
bevoegd de reservering te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen, indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst door
Stijgoord onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan
worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.3 Indien de overeenkomst om welke reden dan ook wordt ontbonden, zijn de vorderingen van
Stijgoord op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Indien Stijgoord een reservering annuleert of de overeenkomst ontbindt, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.


9 Tarief
9.1 De ruimtes worden verhuurd voor een of meer blokken van 4 of 8 uur.
9.2 Als een opdrachtgever de ruimte langer gebruikt dan de overeengekomen tijd is hij tevens de
gehele prijs voor het opvolgende blok van 4 uur verschuldigd, onverminderd het recht van Stijgoord
om de zaal op ieder moment te ontruimen.
9.3 Stijgoord is bevoegd de tarieven per 1 januari van elk jaar te verhogen, ook voor lopende
opdrachten.
9.4 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien de
verhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij de bevoegdheid tot verhoging voortvloeit uit de wet.
9.5 Stijgoord zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar
maken. Stijgoord zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en, bij abonnementen en andere
duurovereenkomsten, de datum waarop deze ingaat.


10 Betaling
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Stijgoord aan te
geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten
de betalingsverplichting niet op. Stijgoord is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het
verschuldigde bedrag te verlangen.
10.2 Indien de betalingsplichtige (zijnde de opdrachtgever, de deelnemer of iemand anders die zich tot
betaling heeft verplicht) in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, is hij van
rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is hij de wettelijke (handels)rente en, naast eventuele
gerechtelijke kosten, 15% incassokosten verschuldigd.
10.3 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de betalingsplichtige tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van
betaling van de betalingsplichtige zijn de vorderingen van Stijgoord op de betalingsplichtige
onmiddellijk opeisbaar.
10.4 Gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot betaling van de kosten, vervolgens tot
betaling van de rente en tenslotte tot betaling van de hoofdsom.


11 Klachten
11.1 Aangenomen wordt dat het gehuurde en de daarbij eventueel gehuurde apparatuur door de
opdrachtgever in goede staat van onderhoud is aanvaard, zonder zichtbare gebreken is en goed
functioneert, tenzij de opdrachtgever binnen een uur na aanvang van de huur aan Stijgoord melding
doet van door hem geconstateerde gebreken.
11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 dienen klachten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na zaalhuur schriftelijk te worden gemeld aan Stijgoord. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stijgoord in staat
is adequaat te reageren.
11.3 Indien een klacht gegrond is, heeft Stijgoord de keuze om ofwel een vervangende zaalhuur aan
te bieden ofwel de geleden schade te vergoeden.


12 Aansprakelijkheid 1
2.1 De aansprakelijkheid van Stijgoord is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Stijgoord te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.2 De aansprakelijkheid van Stijgoord is verder beperkt tot de reserveringsprijs, dan wel, indien de
aanspraak voortvloeit uit een abonnement of een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden,
tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
12.3 Stijgoord is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stijgoord.


13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
13.2 Het bepaalde in artikel 14.1 geldt niet indien Stijgoord of de opdrachtgever op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren.


14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op elke overeenkomst tussen Stijgoord en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Stijgoord is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen. Niettemin heeft Stijgoord het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.


15 Privacy Statement Is te vinden op de website.