Menu Sluiten

Privacyverklaring WRXS B.V.

Privacyverklaring WRXS B.V.

Stijgoord (onderdeel van WRXS B.V.) hecht grote waarde aan uw privacy en respecteert de privacy van bezoekers van onze locatie en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.


Contactgegevens:
Stijgoord, gevestigd aan Stijgoord 5 te Lochem.


Voor wie geldt dit privacy statement?:
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Stijgoord persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Stijgoord.


Dit privacy statement is van toepassing op:
▪ klanten van Stijgoord;
▪ potentiële klanten met wie Stijgoord contact heeft gelegd of wil leggen;
▪ bezoekers van de website of van het LinkedIn-account, Twitter-account of Facebook-account van Stijgoord;
▪ ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Stijgoord;
▪ alle andere personen die contact opnemen met Stijgoord of van wie Stijgoord de persoonsgegevens verwerkt.
Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, stagiaires en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?:
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms.
Persoonsgegevens door u verstrekt:
▪ contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Stijgoord en u;
▪ contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
▪ contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc.
▪ persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
▪ IP-adres;
▪ uw surfgedrag op de website, daarmee verbonden websites, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
▪ of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
▪ persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
▪ persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals LinkedIn, Twitter en Facebook;
▪ persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.
Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van dergelijke websites en social media platforms. Stijgoord is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de navolgende verschillende doeleinden:
▪ het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Stijgoord opdracht hebt verstrekt tot het leveren van bepaalde zaken en/of diensten. Indien u een overeenkomst met Stijgoord aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de uit te voeren werkzaamheden/diensten. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten en/of geleverde producten;
▪ het onderhouden van contact met u: Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen – na uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor – worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
▪ het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties: Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.
Stijgoord analyseert de volgende gegevens:
▪ interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Stijgoord en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Stijgoord en u;
▪ gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Stijgoord verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement.
▪ het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken: Soms vragen wij klanten mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder klanttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan;
▪ het verbeteren en beveiligen van onze website;
▪ het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke
delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
Rechtsgrond van de verwerking:
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
▪ toestemming;
▪ op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
▪ wettelijke verplichting;
▪ in verband met een gerechtvaardigd belang.


Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden
gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de AVG. De vier rechtsgronden waar Stijgoord zich op baseert zijn:
▪ toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
▪ overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien u een overeenkomst met ons sluit ter zake het verlenen van diensten en/of het leveren van producten verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is;
▪ wettelijke verplichting: indien Stijgoord daartoe wettelijk verplicht is, zullen bepaalde persoonsgegevens worden ingewonnen en vastgelegd;
▪ gerechtvaardigd belang: wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij, nadat u daarmee hebt ingestemd, bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events.
Verwerkers: Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.


Persoonsgegevens delen met derden:
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.


Doorgifte buiten de EER:
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de overeenkomst met u. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij geen gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).
Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER, indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.
Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering.


Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens:
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact met ons op.
Klachten? Als Stijgoord naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen door ons een mail te sturen of te bellen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.


Contact:
Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe Stijgoord met uw gegevens omgaat? Neem dan contact met Stijgoord op.
Veranderingen: De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in uw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren u het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeren wij u via onze website. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.